Update juni 2020

Na lange tijd weer een update ten aanzien van de vorderingen inzake het stamboomonderzoek van de familie Raap

Actualisering website/toevoeging akten

Inmiddels zijn er ca 26.500 akten uit de Doop-Trouw-Begraafregisters (DTB)en Registers Burgerlijke Stand (BS) toegevoegd aan het bestand. Door de aanzienlijke uitbreiding op AlleFriezen.nl van de BS-gegevens is het website bestand zoveel mogelijk geactualiseerd, d.w.z. zijn personen geboren na 1900 en voor ca 1912 toegevoegd, alsmede huwelijken en overlijdens. Dit betreft alleen het Friese deel.

Het project moet nog worden afgerond, maar we zijn goed op weg.

Voorouders Anna Catharina Hendriks Wiersma (ACHW), eerste echtgenote van Adriaan Floris Raap (AFR)

Door het beschikbaar komen van documenten van de Nedergerechten op AlleFriezen.nl is er meer informatie bekend geworden over de voorouders van ACHW. Voorts is duidelijk geworden wat de relatie is geweest tussen Hendrik Berends en ACHW, die een deel van zijn bezittingen erfde.

Wij hebben onderling regelmatig van gedachten gewisseld over deze relatie en ook het vermoeden gehad dat Hendrik Berends (Beerns, Beerens) de vader zou kunnen zijn van ACHW. De waarheid blijkt anders. De echtgenote van Hendrik Berens (Trijntje Chardes) en moeder van ACHW (Martzen, Martha) waren zusters.

De vader van ACHW hebben wij helaas nog niet kunnen achterhalen.

Gebleken is dat Hendrik Berens veel bezittingen had. Bij de afhandeling van zijn erfenis zijn in de diverse boeken van de Nedergerechten coopbrieven gevonden. Momenteel worden de gemaakte transcripties gecorrigeerd, waarna alle documenten zullen worden opgenomen op de website.

Weduwenfonds met paruikmaker Raap als participant

Contract van inschryving in het Leeuwarder weduwenfonds, opgerigt in 1757

Provinciale Bibiotheek van Friesland. Pd. 1021/0180 2512

Copia Contract van Inschryving in het Leeuwarden Weduwen Fonds opgeregt den 27 Juny 1757 en door de Ed. Agtb. Magistraat van Leeuwarden geapprobeerdt by derzelver Resolutie de dato den 8 July 1757.

Dit Fonds bestaat uit Actia van zekere summa door den Participant by de eerste inschryving te fourneeren in grove Silveren Specien; en vervolgens van Jaar tot Jaar, zo lange de Participant in leven is, het Jar van desselfs Overlyden ingesloten, zullende aan hem by de Intekening een behoorlyke door de Directeuren en Secretaris getekende Actie werden ter hand gesteld beneffens Copia van dit Contract.

De Inleg en ‘t Jaarlyks Fournissement der Actien zal geproportioneert zyn na den Ouderdom der Participanten, die dezelve by de Inschryving hebben in dezer voegen, dat by de Inschryving, en vervolgens Jaarlyks zal moeten werden gefourneerd van ymand:

van 40 Jaar oud en daar onder 10 Car. gl.

van 40 Jaar, tot 45 Jaar oud 11 Car. gl.

van 45, tot 50 Jaar 13 Car. gl.

van 50 Jaar, tot 55 Jaar oud 16 Car. gls.

van 55 Jaar, tot 60 Jaar 20 Car. gl.

Aanmelden bij Secretaris en boekhouder, voorzien van DOOPCEDULLE of ander wettig geblyk van Ouderdom, zo van Hem als van zyn huisvrouw.

Participanten zijn:

a. inwoners van Friesland

b. van de Christelijke Religie

c. Niet boven 60 jaar en op moment inschrijving niet in militaire dienst of zeevarende.

d. NIET voor weduwen met een vrouw die 20 jaar jonger is als hen

Geld moet worden geinvesteerd in obligaties ten laste van provincie Friesland, grietenijen of steden, publieke organen of contributien dezelve.

Bestuur:

4 directeuren, secretaris en boekhouder.

Oprichters de 4 directeuren ds. Cornelis Blom, Jonas Frans Oldersma, Advocaat Gabinus Siderius en notaris Petrus Wierdsma. Secretaris en boekhouder ad vitam Johannes van den Bosch.

Per 1760 treedt er jaarlijks 1 directeur af en wordt er een nieuwe benoemd vanuit de participanten.

Alleen de boekhouder ontvangt een onkostenvergoeding van 50 Car. gls. per jaar en daarenboven 2 stuivers per kwitantie.

Verantwoord (jaarrekening) aan Burgemeesteren en secretaris Leeuwarden in februari van elk jaar.

Oprichters:

1. ds. Cornelis Blom (geboren 02-02-1712 te Woubrugge/overleden 28-09-1780 Leeuwarden), huwde jonkvrouw Agatha Constantia van Kuffeler

2. Jonas Frans Oldersma (01-12-1706/27-10-1775 Leeuwarden; koopman, ouderling NH-kerk Leeuwarden en voogd weeshuis van 1749-1754)

3. mr. Gabinus Siderius (doop 23-03-1729/overleden dec. 1765; advocaat, predikant en notaris)

(doop 11-09-1729/31-12-1811; procureur-postulant gerecht Leeuwarden, vanaf 1775 auditeur-militair, vanaf 1802 secretaris departementaal bestuur Friesland en vanaf 1807 assessor van de landdrost)

4. Wierdsma, notaris publucus, te Leeuwarden

Secretaris/boekhouder:

5. Johannes van den Bosch (geboren ca. 1720/begraven 23-05-1799 te Leeuwarden, bestuurder Lombard bank of Leening te Leeuwarden en koopman)

In de naamlijst der participanten in het Leeuwarder weduwenfonds is A.F. Raap, mr. Paruijkmaker te Leeuwarden aangetroffen.

Voorts heeft zijn echtgenote Rinske Sybrens gedurende een aantal jaren een weduwenpensioen ontvangen. Deze uitkeringen staan vermeld op jaarlijsten, welke ook binnenkort aan de website toegevoegd zullen worden.

Het is ons helaas nog niet gelukt het doopbewijs van A.F. Raap of “wettig geblyk van ouderdom” bij de inschrijving van het fonds te achterhalen. Ook van Rinske Sybrens Faber is geen doopbewijs o.i.d. gevonden.

Onderzoek Rinske Sybrens Faber

Op dit moment concentreren wij ons op de geboorte van Rinske Sybrens Faber. Door het geslacht Faber uit te werken, hopen we aanknopingspunten te vinden, die leiden tot het vinden van de ouders van Rinske Sybrens Faber.

Toevoegen bronnen

In de afgelopen periode hebben we weer een groot aantal bronnen met akten toegevoegd. Via www.openarch.nl en AlleFriezen.nl hebben wij deze kunnen vinden. Hierdoor hebben wij nu een groot aantal personen, relaties en bronnen in ons bestand staan. De aantallen ziet u hieronder.

Ons gegevensbestand in cijfers op dit moment:

29.955 personen

12.447 relaties

27.241 bronnen, als volgt verdeeld:

23.241 aktes burgerlijke stand (na 1811)

817 notariële aktes

1.849 doop, trouw, begraven (voor 1811)

390 familieadvertenties en –kaarten

203 grafschriften/foto’s graven

152 boeken c.q. periodieke uitgaven

214 diversen

Onderbouwing data

Ter onderbouwing van onze data willen wij graag in het bezit komen van geboorte-, huwelijks- en overlijdenskaarten c.q. advertenties. Deze kunt u uploaden via het contactformulier. Deze is boven te vinden. De documenten worden als bron in ons databestand opgenomen en zullen zichtbaar zijn op de website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij zorgen er dan voor, dat de bron niet openbaar wordt.

Update juni 2017

Na een vrij lange periode weer een update van de website.

Helaas is er nog geen succes geboekt met betrekking tot de afkomst van onze pruikenmaker Adriaan Floris Raap (1709), maar de zoektocht wordt gestaag voortgezet. Het stapsgewijs digitaliseren van de informatie vanuit de Nedergerechten in Fryslân door Tresoar, zoals hypotheekboeken en weesboeken, kan ons hierbij mogelijk behulpzaam zijn.

Bij het Stadsarchief Amsterdams loopt momenteel een project waarbij de gegevens van het Notarieel Archief worden ontsloten, voor onderzoekers een belangrijke bron van informatie.

Aan de hand van de al digitaal te raadplegen notariële akten hebben wij kunnen zien hoe de onderlinge verhoudingen vroeger lagen. Dit is een waardevolle toevoeging van onze gegevens.

Mede doordat steeds meer archieven hun DTB- en BS-akten hebben ontsloten, konden wij in de afgelopen periode ca 2.000 akten toevoegen. Dit zal in de komende tijd een vervolg krijgen.

Voorts wordt gewerkt aan actualisering van de informatie, in eerste instantie het Friese deel, waarmee weer een aantal nazaten kan worden toegevoegd.